Leadership


Peng Hong

Peng Hong

Chairman of the Board
Wang Jian

Wang Jian

General Manager
Shi Huaiwei

Shi Huaiwei

Deputy General Manager
Li Shanggang

Li Shanggang

Deputy Party Secretary, Discipline Inspection Commission Secretary
Ma Shumei

Ma Shumei

Deputy General Manager, Trade Union President
Sun Haitao

Sun Haitao

Deputy General Manager, Chief Engineer
Chen Ting

Chen Ting

Deputy General Manager, Chief Safety Officer
Ma Yongfeng

Ma Yongfeng

Deputy General Manager
Li Xuesong

Li Xuesong

Deputy General Manager
< 1 >